Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych1. Administratorem danych osobowych jest Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. z siedzibą w Mirosławiu 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042133; NIP: 7641025196; nr telefonu: +48 67 28 40 081; e-mail: wps@wps-sa.com.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A., realizacji usług, obsługi zgłoszeń, zapytań i udzielania odpowiedzi na nie; - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także w celu właściwego dobóru oferty w realizacji sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu/zgłoszenia/zapytania/oferty.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, tj. świadczące usługi pocztowe, transportowe, informatyczne oraz bankowe. Ww. kategorie odbiorców mogą różnić się od siebie w zależności od celu oraz czynności przetwarzania.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prosimy kierować sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym chęć skorzystania z ww. praw na adres: rodo@wps-sa.com.pl

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.